Wycena przedsiębiorstwa, wyceny spółek, wycena firmy

Wycena przedsiębiorstwa, wyceny spółek, wycena firmy

Jedną z głównych specjalizacji IWUR jest kompleksowa wycena przedsiębiorstwa i wartości firmy na potrzeby postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości, które ustawodawca definiuje jako opis i o oszacowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części zgodnie z art. 56a ust. 3 pu czy art. 319 ust. 1 pu.

W naszych analizach uwzględniamy specyfikę każdej firmy, dlatego dokładnie analizujemy czynniki mikro- i makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na jej wartość.

Zakres działalności

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w sporządzaniu wycen oraz tworzeniu opisów i oszacowań przedsiębiorstw z różnych branż. Dotychczasowa praktyka obejmuje wyceny przedsiębiorstw z sektorów takich jak: budowlany, medyczny, deweloperski, hotelarski, samochodowy, farmaceutyczny, budowa dróg, pośrednictwo finansowe, IT, energetyczny (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne), centra handlowe, bankowość elektroniczna, dystrybucja filmów, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, gastronomia, piekarnie, odzieżowy.

Nasze wyceny spółek spełniają również wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa upadłościowego, co w przyszłości umożliwia syndykowi skuteczną i efektywną likwidację masy upadłości.

Dla zapewnienia sprawnego procesu likwidacji masy upadłości, staramy się podawać odrębną wartość każdego składnika przedsiębiorstwa w celu ustalenia podstawy opodatkowania VAT lub PCC. Jest to szczególnie istotne, gdy syndyk po nieudanej próbie sprzedaży całego przedsiębiorstwa przystępuje do likwidacji poszczególnych składników masy upadłości bądź, gdy sprzedawane przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym nie może być zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym i z tych względów nie korzysta ze zwolnienia z VAT.

Opis i oszacowanie – co zawiera?

Wszystkie opisy i oszacowania przygotowane przez Instytut zawierają szczegółowe obliczenia i wskaźniki, które umożliwiają w przyszłości stworzenie oddzielnych planów podziału. Dotyczy to sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie znajdują się składniki majątkowe, które są obciążone rzeczowymi zabezpieczeniami, a które mogą być sprzedane w całości lub częściowo.

Nasze raporty dostarczają kompleksowych informacji dotyczących prawnych aspektów składników majątkowych i ich wartości. Dzięki temu możliwe jest dokładne planowanie podziału, gdy przedsiębiorstwo jest sprzedawane lub likwidowane.

Opisy i oszacowania, zawierają również pełne informacje na temat praw, które pozostają w mocy po sprzedaży, wraz z ich wartością, a także wartość składników, które są obciążone tymi prawami.

Call Now Button