Usługi towarzyszące

Praca biegłego oraz rzeczoznawcy majątkowego polegająca na sporządzeniu wyceny czy opisu i oszacowania przedsiębiorstwa musi być poprzedzona dogłębną i kompleksową analizą określaną jako badanie due diligence wykonywaną na etapie sporządzania spisu inwentarza i obejmowania majątku przez syndyka.

Różnorodność składników majątkowych podlegających wycenie powoduje, iż na ostateczny kształt postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym na możliwość zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu wpływ ma wiele czynników.

Nasz Instytut na stałe współpracuje z ekspertami oferując łączone usługi dedykowane dla syndyków, nadzorców, zarządców i wszystkich uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym m. in.:

Analizy finansowe na potrzeby postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Każde postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne wymaga (i ile to możliwe) badania ksiąg rachunkowych oraz ksiąg i innych dokumentów dotyczących działalności dłużnika, rozliczeń oraz innych dokumentów i ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych oraz finansowych.

Wspomniane analizy są niezbędne dla syndyka m. in. w następujących przypadkach:

  • ustalenia składu masy upadłości zgodnie z 57 ust. 1 pu, w tym należności, odszkodowań za płatności po terminie zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, innych praw majątkowych,
  • ustalenie składu rady wierzycieli zgodnie z art. 201 ust. 3 pkt 2 pu,
  • ustalenie listy wierzytelności zgodnie z art. 243 ust. 1 pu,
  • ustalenia istnienia należności upadłego względem podmiotów trzecich.

Kompleksowe analizy finansowe, często niezbędne są dla właściwej prezentacji składników masy upadłości dla inwestorów w celu znaj najkorzystniejszego zlikwidowania masy upadłości.

Analizy prawne

Przygotowanie wyceny poprzedzone może być dokładnym badaniem prawnym aktualnego statusu przedsięwzięcia i wszelkich składników wchodzących w jego skład, w tym praw majątkowych, zawartych umów, posiadanych pozwoleń, stanu zobowiązań, postępowań karnych, sądowych i administracyjnych.

Analizy nieruchomości

Sporządzenie operatu szacunkowego może zostać poprzedzone dokładnym sprawdzeniem statusu prawnego nieruchomości.

Analizy podatkowe

Istotny element cenotwórczy dla wielu składników masy upadłości stanowią kwestię podatkowe. Wartość przedsiębiorstwa lub wartość nieruchomości uzależniona jest w dużej mierze m. in. od wysokości podatku od nieruchomości.

Niezależnie od powyższego, w odniesieniu do likwidacji masy upadłości, kluczowe znaczenie ma także właściwe określenie czy i jakiemu opodatkowaniu podlegają przedmioty sprzedaży.

Współpracownicy IWUR dokonują kompleksowych analiz podatkowo rachunkowych celem przygotowania przedmiotu wyceny dla prac biegłych oraz wspierają organy postępowania w dokonaniu właściwej kwalifikacji przedmiotów opodatkowania.

Analizy techniczne

Stan techniczny przedmiotu wyceny, niezależnie od tego czy jest to nieruchomość czy całe przedsiębiorstwo ma zasadnicze znaczenie dla sporządzenia samej wyceny oraz stanowi jeden z istotnych elementów branych pod uwagę przez Inwestorów.

Analiza organizacji

Upadłość nie zawsze oznacza likwidację i unicestwienie przedsiębiorstwa w sensie przedmiotowym i funkcjonalnym. Gdy syndyk po ogłoszeniu upadłości prowadzi dalej przedsiębiorstwo upadłego jest obowiązany podejmować działania w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.

Jedną z przyczyn niewypłacalności przedsiębiorcy często stanowią niejednokrotnie błędy organizacyjne. Współpracownicy IWUR dokonują kompleksowych ocen funkcjonowania organizacji pod kątem ich efektywności umożliwiając wdrożenie środków naprawczych przez syndyka, zarządcę lub dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Call Now Button