Wyceny upadłościowe i restrukturyzacyjne

Wyceny upadłościowe i restrukturyzacyjne

Praktyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych generuje niejednokrotnie konieczność korzystania z wiedzy specjalnej biegłych sądowych i rzeczoznawców majątkowych.

Udział biegłego jest niezbędny przy sporządzaniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa dłużnika/upadłego, jak również przy wycenie poszczególnych składników majątkowych.

Należyte określenie wartości poszczególnych elementów majątku upadłego ma pierwszorzędne znaczenie dla osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Zaprezentowanie w opinii wartości rynkowej oraz wartości likwidacyjnej wpływa także pozytywnie na ekonomikę postępowania pozwalając na uniknięcie konieczności prowadzenia kilku a w skrajnych przypadkach kilkunastu prób sprzedaży w celu zlikwidowania danego składnika masy upadłości. Ustalenie wartości majątku upadłego ma także zasadnicze znaczenie we wszystkich sprawach związanych z uznaniem czynności prawnej za bezskuteczną względem masy upadłości (czy to na podstawie art. 527 kc i nast. czy art. 128 pu i nast.) jak i w zakresie rozliczenia syndyka z korzystającym z prawa przejęcia na własność przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 327 pu i nast.).

W naszej praktyce uwzględniamy wszelkie wymogi stawiane wycenom przez przepisy prawa upadłościowego.

Call Now Button