Wycena należności, wierzytelności

Wycena należności, wierzytelności

Upadły i dłużnik jako uczestnicy obrotu gospodarczego występują w obrocie cywilnoprawnym nie tylko jako dłużnicy, ale także często jako wierzyciele. Wierzytelności upadłego przysługujące mu na dzień ogłoszenia upadłości wchodzą w skład masy upadłości i ujmowane są przez syndyka w spisie należności. Likwidacja wierzytelności następuje poprzez ich zbycie i ściągnięcie.

Zakres działalności

Ustalone przez syndyka należności, jeśli nie mogą zostać ściągnięte, syndyk będzie likwidował poprzez ich sprzedaż. Sprzedaż należności może odbywać się na ogólnych zasadach za zgodą Rady Wierzycieli lub Sędziego komisarza (w ramach przetargu lub z wolnej ręki), a bez uzyskania tej zgody jeżeli wskazana w spisie należności wartość nominalna wszystkich wierzytelności oraz innych praw wchodzących w skład masy upadłości nie przekracza równowartości 50 000 zł.

Opinie o wartości należności sporządzamy w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów, w tym byłych przedsiębiorców).

IWUR swoją aktywnością obejmuje sporządzanie wycen i opinii o wartości wszelkich należności przysługujących upadłemu według stanu ujętego w spisie inwentarza, w tym w szczególności należności handlowych, opłat półkowych, wierzytelności odszkodowawczych, wierzytelności z tytułu zryczałtowanej opłaty za koszty odzyskania należności zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, rozliczenie zysku w spółkach osobowych i kapitałowych, nadwyżek polikwidacyjnych, wierzytelności budowlane w tym wynikające z kontraktów i prac budowlanych oraz kaucji gwarancyjnych.

W postępowaniach upadłościowych osób fizycznych (i przedsiębiorców i konsumentów) poddajemy wycenie także wierzytelności i należności właściwe dla osób fizycznych jak np. wierzytelności z tytułu rozliczenia konkubinatu, zachowek, spadek.

Wycenie poddajemy należności niezależnie od ich stanu faktycznego i prawnego, w tym m. in. opiniujemy wierzytelności przedawnione, sporne (objęte sporem sądowym lub zaprzeczone przez kontrahenta), objęte postępowaniem egzekucyjnym (w tym także po wydaniu postanowienia o bezskuteczności egzekucji), jak i należności co do których nie podjęto jeszcze działań windykacyjnych.

Opis i oszacowanie – co zawiera?

Opracowania Instytutu uwzględniają wszelkie wymogi wynikające z prawa upadłościowego w kontekście zabezpieczeń rzeczowych, w tym w szczególności związane z przewłaszczeniem wierzytelności na zabezpieczenie w celu umożliwienia realizacji w przyszłości oddzielnych planów podziału. Nasze opracowania uwzględniają także zasady rozliczenia zastawnika z syndykiem w przypadku zastawu rejestrowego z prawem zastawnika do przejęcia przedmiotu na własność zgodnie z art. 327 i nast. pu.

Call Now Button