Wycena praw majątkowych

Wycena praw majątkowych

Majątek dłużnika lub upadłego bardzo często stanowią także różnego rodzaju prawa majątkowe, co znajduje odzwierciedlenie w spisie inwentarza sporządzanym przez syndyka oraz przez innych uczestników w postępowaniu sanacyjnym (masa sanacyjna) oraz układowym (masa układowa). Likwidacja praw majątkowych upadłego następuje przez ich wykonanie albo zbycie.

Zakres działalności

W praktyce postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych najczęściej spotyka się następujące prawa majątkowe, których ustalenie wartości następuje z udziałem biegłego rzeczoznawcy:

  1. udziały w spółkach handlowych, w tym w spółce z o.o., spółdzielniach i innych podmiotach,

  2. prawa z papierów wartościowych, w tym akcje, obligacje, itp.,

  3. prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do nagrań oraz fonogramów i wideogramów oraz licencje,

  4. prawa własności przemysłowej, w tym m. in. patenty, prawa z wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaki towarowe itp.,

  5. inne uprawnienia jak np. posiadanie zmierzające do zasiedzenia.

Opinie o wartości praw majątkowych sporządzamy w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów, w tym byłych przedsiębiorców).

Wycenie poddajemy prawa majątkowe niezależnie od stopnia skomplikowania ich stanu faktycznego i prawnego.

Call Now Button