Wycena przedsiębiorstwa, wyceny spółek, wycena firmy Warszawa

Wycena przedsiębiorstwa, wyceny spółek, wycena firmy Warszawa

Jedną z głównych specjalizacji IWUR jest sporządzanie wycen przedsiębiorstw (kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, wycena wartości firmy). Każda firma posiada swoją specyfikę w zależności od tego w jakiej branży i na jakim rynku funkcjonuje. W naszych opracowaniach staramy się indywidualnie analizować czynniki mikro i makroekonomiczne mające wpływ na wartość danego przedsiębiorstwa.

Szczególnym obszarem aktywności Instytutu pozostaje sporządzanie wycen na potrzeby postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości, które ustawodawca definiuje jako opis i o oszacowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części zgodnie z art. 56a ust. 3 pu czy art. 319 ust. 1 pu.

Wycena firmy Warszawa, wycena przedsiębiorstw Warszawa – posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wycen oraz opisów i oszacowań przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych. W ramach dotychczasowej praktyki naszego zespołu wycenialiśmy lub nadzorowaliśmy sporządzanie wycen przedsiębiorstw z następujących branż: budowlana, medyczna, deweloperska, hotelarska, farmaceutyczna, budowa dróg, pośrednictwo finansowe, IT, energetyczna (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne), centra handlowe, bankowość elektroniczna, dystrybucja filmów, spółdzielcze kasy oszczędnościowo rozliczeniowo, gastronomia, piekarnie, odzieżowa.

Wycena spółki, wycena firmy, wycena wartości przedsiębiorstwa – nasze wyceny spółek spełniają wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa upadłościowego umożliwiając w przyszłości syndykowi szybką i sprawną likwidację masy upadłości.

W celu realizacji powyższych założeń, dla potrzeb sprawnej likwidacji masy upadłości dążymy do podawania odrębnej wartości każdego składnika przedsiębiorstwa na potrzeby ewentualnego podatku od towarów i usług by znana była podstawa do naliczenia ewentualnego podatku VAT lub PCC dla poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Ma to szczególne znaczenie, gdy syndyk po nieudanej próbie sprzedaży całego przedsiębiorstwa przystępuje do likwidacji poszczególnych składników masy upadłości bądź, gdy sprzedawane przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym nie może być zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym i z tych względów nie korzysta ze zwolnienia z VAT.

Każdy opis i oszacowanie sporządzone przez Instytut zawiera wszelkie wyliczenia i wskaźniki umożliwiające sporządzenie w przyszłości oddzielnych planów podziału, jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki majątkowe w całości lub w części obciążone rzeczowo (z przewłaszczeniem na zabezpieczenie włącznie).
Opisy i oszacowania wykonane przez Instytut zawierają także pełne informacje co do praw, które pozostają w mocy po sprzedaży wraz z ich wartością, a także wartość składników nimi obciążonych. Zapraszamy – wycena firmy, wycena spółki (wycena wartości spółki), wycena przedsiębiorstwa Warszawa, woj. mazowieckie

Call Now Button