Wycena ruchomości

Wycena ruchomości

Majątek dłużnika czy upadłego najczęściej stanowią wszelkiego rodzaju ruchomości lub zbiory ruchomości. Obowiązkiem syndyka jest ujęcie ruchomości w spisie inwentarza, wycena oraz ich sprzedaż. Syndyk dokonuje sprzedaży ruchomości w ramach tzw. likwidacji masy upadłości, a wcześniej w warunkach art. 310 pu. Sprzedaż ruchomości może odbywać się na ogólnych zasadach za zgodą Rady Wierzycieli lub Sędziego komisarza (w ramach przetargu lub z wolnej ręki), a bez uzyskania tej zgody, jeśli wskazana w spisie inwentarza wartość oszacowania wszystkich ruchomości wchodzących w skład masy upadłości nie przekracza równowartości 50 000 zł.

W ramach prac Instytutu wyceniamy ruchomości obejmujące wszelkie branże funkcjonujące na rynku. Opiniujemy wartość pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, parków maszynowych, linii technologicznych, środków trwałych, wyposażenia, składów magazynowych (stock’i magazynowe) ale także pojedyncze ruchomości.

Wyceny sporządzamy w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

Sporządzając wyceny uwzględniamy wszelkie wymogi wynikające z prawa upadłościowego w kontekście zabezpieczeń rzeczowych, w tym związane z możliwością realizacji w przyszłości oddzielnych planów podziału. Nasze opracowania uwzględniają także zasady rozliczenia zastawnika z syndykiem w przypadku zastawu rejestrowego z prawem zastawnika do przejęcia przedmiotu na własność zgodnie z art. 327 i nast. pu.

W naszych opracowaniach podajemy wartości jednostkowe w celu wyliczenia podatku VAT lub PCC na etapie likwidacji masy upadłości.

Call Now Button