Dobór metody do wyceny do wykorzystania w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Dobór metody do wyceny do wykorzystania w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Na potrzeby oszacowania wartości przedsiębiorstwa, celem jego sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego, w oparciu o tzw. „przygotowaną likwidację” (pre-pack) opisaną w treści art. 56a ustawy Prawo upadłościowe, zastosowanie znajduje przede wszystkim podejście majątkowe jako metoda najbardziej właściwa, a często jedyna możliwa do zastosowania z uwagi na ograniczony materiał źródłowy. Dokonując wyceny – zastosowana metoda winna być szczegółowo omówiona. Biegły winien przedstawić uzasadnienie jej wyboru oraz przedstawić wady i zalety każdej z dostępnych metod.

Częstym zjawiskiem jest, że przedsiębiorstwo na etapie przygotowywania wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest zdolne do generowania zysku pochodzącego z normalnej działalności operacyjnej, a co za tym idzie nie jest możliwe zastosowanie żadnej z dochodowych metod wyceny dla określenia wartości całości przedsiębiorstwa bądź jego wyodrębnionej części.

Zastosowanie metody porównawczej do wyceny całego przedsiębiorstwa częstokroć doznaje również ograniczeń z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności oraz brak dostępnych transakcji firm porównywalnych. Dane możliwe do pozyskania z informacji cyklicznie publikowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczą podmiotów o znacznie wyższym poziomie obrotów i rozmiarze działalności. Zastosowanie danych uzyskanych z analizy wyników finansowych prezentowanych przez spółki o znacząco różnym poziomie dochodowości (znacznie wyższym od badanego przedsiębiorstwa) byłoby oderwane od standardów metodologicznych przewidzianych dla tego typu wyceny.

Metody odtworzeniowe wyceny także nie mogą być zastosowane z uwagi na cel wyceny, jakim jest ustalenie ceny wywoławczej sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. Wartość odtworzeniowa w żaden sposób nie obrazuje bowiem ceny, jaka może być przez syndyka otrzymana przy sprzedaży wymuszonej (szybkiej sprzedaży likwidacyjnej).

Możliwe do zastosowania przy wycenie całego przedsiębiorstwa są przede wszystkim metody z podejścia majątkowego, a w szczególności – metoda likwidacyjna, zmodyfikowana w taki sposób, aby uwzględniała ona specyfikę unormowań prawnych regulujących zasady przygotowanego postępowania likwidacyjnego.

Metody majątkowe reprezentują podejście, które zakłada, iż przedmiotem wyceny są poszczególne składniki wycenianego majątku. W konsekwencji wartość przedsiębiorstwa jest sumą indywidualnych wartości poszczególnych składników majątku. Tym samym nie są uwzględniane synergiczne efekty wynikające z posiadanych zasobów, związanych ze sposobem ich zorganizowania, sprawnością i efektywnością wykorzystania, czyli inaczej mówiąc z możliwością generowania przez nie dochodu.

Call Now Button